Kritická aktualizácia Portos eKasa

Nutný okamžitý update všetkých pokladníc.

Ako aktualizujem Portos eKasa?

Stiahnutím a spustením najnovšieho API inštalátora na počítači, na ktorom je nainštalovaná Portos eKasa API.V prípade, že sa inštalátor opýta na zastavenie spusteného programu, dialógové okno potvrďte ktoroukoľvek možnosťou.

Upozornenie: Bola vydaná kritická aktualizácia systému Portos eKasa, ktorú je nutné urgentne nainštalovať na všetky predajné miesta najneskôr do 3.3.2020, 10:00.

Warning: A critical Portos eKasa update has been released and must be urgently installed at all cash registers by March 3rd, 2020, 10AM.

Dňa 25.2.2020 o nám finančná správa Slovenskej republiky oznámila plánované zmeny na eKasa serveroch finančnej správy. Tieto zmeny spočívajú v komunikácii medzi serverom a pokladnicami (dochádza k výmene podpisových certifikátov). Dátum plánovaného nasadenia týchto zmien je 3.3.2020, 10:00. Po nasadení týchto zmien nebude možné tlačiť pokladničné doklady na žiadnej zo starších verzii Portos eKasa. Dnes, 26.2., sme preto urýchlene vydali novú verziu, Portos eKasa 3.7, ktorá dokáže bude správne fungovať aj po nasadení zmien na serveroch finančnej správy. Veľmi nás mrzí vzniknutá časová tieseň, ktorá týmto vznikla všetkým zúčastneným stranám.

Čo sa stane s neaktualizovanými pokladnicami?

Po nasadení zmien zo strany finančnej správy (3.3.2020, 10:00) pokladnice prestanú vydávať pokladničné doklady. Aplikácia začne hlásiť chybové hlásenie „Response message signature is not valid.„.

Bude sa to opakovať?

Zo strany eKasa tímu finančnej správy nám boli poslané aktualizované podklady pre komunikáciu so servermi finančnej správy, ktoré upravujú podmienky overovania podpisového certifikátu. Komunikácia teda viac nebude závislá na podobných zmenách a každoročná plánovaná výmena certifikátov tak nebude vyžadovať aktualizáciu pokladničného programu Portos eKasa.

V prípade, že sa dozvieme akékoľvek nové skutočnosti ohľadom vzniknutého stavu, budeme dopĺňať tento článok.